A petíció

Milyen esetekben érdemes petíciót kezdeményezned?

A petíció tárgya olyan kérdés lehet, amely téged közvetlenül érint, az Európai Unió érdekeibe vág vagy tevékenységi körébe tartozik, például:

 • téged európai polgárként, a Szerződések szerint megillető jogok,

 • környezetvédelmi kérdések,

 • fogyasztóvédelem,

 • a személyek, az áruk és a szolgáltatások szabad mozgása, belső piac,

 • foglalkoztatási politika, szociálpolitika,

 • szakképesítések elismerése,

 • az Unió jogszabályok végrehajtásával összefüggő egyéb problémák.

Mi az a petíció?

A petíció egy írott dokumentum, amely lehet panasz vagy kérelem, és vonatkozhat közérdekű vagy magánérdekű ügyekre. Az Európai Parlament számára benyújtott petíció kifejezhet egyéni kérést, panaszt vagy az EU-s jogszabályok alkalmazásával kapcsolatos megfigyelést, illetve felkérést tartalmazhat arra vonatkozóan, hogy az Európai Parlament milyen álláspontot foglaljon el egy bizonyos kérdésben. Az ilyen petíciók lehetőséget adnak az Európai Parlament számára, hogy felfigyeljen azokra az esetekre, amelyekben egy tagállam, egy helyi hatóság vagy más intézmény az európai polgárok jogait megsértve jár el.

Ki nyújthat be petíciót?

Petíciót az EU bármelyik tagországának állampolgáraként vagy ha más az állampolgárságod, akkor állandó lakosként, illetve ott székhellyel és jogi személyiséggel rendelkező szervezet (gazdasági társaságok, szövetségek, társulások, alapítványok, helyhatóságok, bizottságok, akciócsoportok, nemzetközi kormányközi szervezetek, stb.) tagjaként nyújthatsz be.

Ugyanakkor később az Európai Parlament jelentősen kibővítette a Maastrichti Szerződésben foglalt benyújtók körét: harmadik államnak az Unió területén lakóhellyel nem rendelkező polgárai és székhellyel nem rendelkező jogi személyei is benyújthatnak petíciót (EP eljárási szabályai 174. cikk 10. bekezdés).

A harmadik állam polgárai azonban nem automatikusan élvezik ezt a jogot, mint az Unió állampolgárai, hanem a Petíciós Bizottság jogköre eldönteni, hogy megvizsgálja-e a benyújtott petíciót. Tartalmának az Unió tevékenységéhez – mint a személyek szabad mozgása, a tartózkodási, a menedékjog, külpolitikai kérdések (új államok elismerése, pénzügyi segélyek, emberi jogok) – kell kapcsolódnia. Ezeket a Bizottság köteles megvizsgálni.

A petíció egyénileg és csoportosan is benyújtható. A tömeges petíciót (mass petition) a bizottság külön kezeli, és külön beszámol róluk az éves jelentésében.

Milyen nyelven lehet a petíciót benyújtani?

A petíciót az Európai Unió hivatalos nyelveinek egyikén, írásban kell megfogalmazni. Tehát nyugodtan írhatsz magyarul petíciót.

Mi történik a petícióval?

Az Európai Parlament Petíciós Bizottsága a szabályoknak megfelelő petíciót elfogadja, a többit elfogadhatatlannak ítéli és nem foglalkozik velük. Ha a petíciódat nem fogadják el, erről írásban értesítenek.

Ez például olyan esetben fordulhat elő, amikor a petíció tárgya egyértelműen egy tagállam saját felelősségi és hatáskörébe tartozik.

A Petíciós Bizottság által elfogadhatatlannak nyilvánított petíciókat minden további következmény nélkül, ad acta lezárják. A Bizottság mindazonáltal értesíti Önt határozatáról.

A Petíciós Bizottság a petíció tárgyától függően javasolhatja Önnek, hogy vegye fel a kapcsolatot nem-uniós szervekkel (például az Emberi Jogok Európai Bíróságával) vagy nemzeti hatóságokkal (például a nemzeti ombudsmannal vagy a tagállamok parlamentjeinek petíciós bizottságaival).

Ugyanakkor a Petíciós Bizottság nem bírálhatja felül a tagállamok illetékes hatóságai által hozott határozatokat. Mivel az Európai Parlament nem bírói hatóság, nem hozhat ítéletet és nem helyezheti hatályon kívül a tagállamok bíróságai által hozott határozatokat. Az ilyen jellegű petíciókat elfogadhatatlannak nyilvánítják.

Mit tehet a Petíciós Bizottság, ha elfogadja a petíciódat?

Ha a petíciód elfogadható, akkor a Petíciós Bizottság a határozatot követően a lehető legrövidebb időn belül tájékoztat erről téged.

A Petíciós Bizottság általában havonta ülésezik, kivéve az augusztusi parlamenti szünet idején. A bizottság munkáját egy, a petíciós eljárást irányító és tanácsadó szerepet is ellátó állandó titkárság segíti, amely előkészíti a bizottság üléseit.

A körülményektől függően a Petíciós Bizottság a következőképpen járhat el:

 • felkéri az Európai Bizottságot, hogy vizsgálja meg az ügyet alaposabban, és nyújtson tájékoztatást a vonatkozó közösségi jogszabályoknak való megfelelésről, mely az Alapító Szerződések őreként felelős azért, hogy az uniós szabályokat végrehajtsák, érvényesítsék. Az Európai Bizottság megindíthatja az eljárást olyan esetekben is, amikor a magánszemélynek nincs perindítási képessége az Európai Bíróság előtt. A Bizottság, privilegizált keresetindítóként, mindig eljárhat az Európai Bíróság előtt. A Petíciós Bizottság kapcsolatba léphet a SOLVIT szervezettel is.

 • egyéb európai parlamenti bizottságokhoz utalja a kérdést, tájékoztatás vagy további intézkedések végett (a parlamenti bizottságok például figyelembe vehetik a petíciót jogalkotási tevékenységük során),

 • kivételes esetben teljes jelentést készít és nyújt be a Parlamentnek plenáris ülésen történő szavazásra, tényfeltáró látogatást végez az adott országban vagy régióban és bizottsági jelentést készít, mely tartalmazza megfigyeléseit és ajánlásait,

 • vagy egyéb, a kérdés megoldásához hasznosnak ítélt intézkedést hoz, illetve megfelelő választ ad a petíció benyújtójának.

Petíciótörténet

Bár a petíciós jog tulajdonképpen a Maastrichti Szerződéssel került be az uniós jogrendszerbe, de sokkal korábban működött már. 1987 óta létezik az Európai Parlamentben az úgynevezett Petíciós Bizottság, amely a petíciókat megvizsgálja és eljár az ügyekben. A Petíciós Bizottság nem foglalkozik sem kizárólag tájékoztatásra irányuló kérésekkel, sem az uniós politikák általános értékelésével.

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/hu/00533cec74/Petitions.html

http://www.euvonal.hu/index.php?op=tenyek_hatteranyagok&ha=1&id=298

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/hu/displayFtu.html?ftuId=FTU_2.1.4.html